Statut

Statut

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§1

 1. Fundacja pod nazwą „FUNDACJA TRIATHLON STRYKÓW”, zwana dalej Fundacją została ustanowiona przez Jakuba Stefankiewicza zwanym w dalszej części Statutu Fundatorem, na podstawie aktu notarialnego sporządzonego w Kancelarii Notarialnej Darią Jackowską-Król notariuszem w Łodzi Repertorium A nr 3668/2022 w dniu 5 kwietnia 2022 wraz z aneksem do oświadczenia Fundatora o ustanowieniu fundacji w dniu 5 kwietnia sporządzonego w Kancelarii Notarialnej Darią Jackowską-Król notariuszem w Łodzi Repertorium A nr 6081/2022 w dniu 24.06.2022r.

 2. Fundacja działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

 3. Fundacja posiada osobowość prawną

 4. Fundację ustanawia się na czas nieoznaczony.

§2

 1. Siedzibą Fundacji jest Stryków w województwie łódzkim.

 2. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

 3. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą na rzecz ogółu społeczności działalność pożytku publicznego w rozumieniu Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

§3

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.

 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. sportu i turystyki.

§4

 1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

 2. Fundacja używa wyróżniającego ją znaku graficznego.

 3. Znak graficzny – logo jest własnością fundacji, podlega ochronie i nie może być używany przez osoby fizyczne lub prawne bez zgody Fundatora.

 4. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

 5. Fundacja może ustanawiać tytuły honorowe, certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

 6. Fundacja dokonuje rozliczeń finansowych poprzez własne konto bankowe oraz wydzielone księgowo konto kasowe.

Rozdział II. Misja, cele i zasady działania Fundacji

§5

Misją fundacji jest wychowywanie i kształtowanie pozytywnych postaw obywatelskich w szczególności poprzez sport.

§6

Do celów fundacji należy:

 1. wspieranie i finansowanie organizacji oraz klubów sportowych;

 2. wspieranie rozwoju ludzi uzdolnionych sportowo;

 3. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (w szczególności popularyzacja triathlonu jako sportu masowego, dyscypliny wymagającej połączenia umiejętności : pływania, kolarstwa i biegu.);

 4. Propagowanie aktywnego spędzania czasu i współzawodnictwa sportowego.

 5. Umacnianie więzi społecznych poprzez ruch i sport.

 6. ochrona i promocja zdrowia szczególnie przez prowadzenie aktywizacji ruchowej dzieci i młodzieży;

 7. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

 8. działania wspierające ratownictwo i ochronę ludności;

 9. promocja i organizacja wolontariatu;

 10. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego oraz historycznego;

 11. działalność wspomagająca rozwój aktywności społecznej, umiejętności i zainteresowań wspólnot lokalnych;

 12. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;

 13. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

 14. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

 15. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz działania dla wyrównywania szans tych rodzin i osób;

 16. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

 17. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

 18. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2010 roku, Nr 234, poz. 1536) w zakresie określonym w pkt. 1—17.

§7

 1. Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez organizowanie, współorganizowanie, budowanie, prowadzenie, współprowadzenie oraz wspieranie:

  1. bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej, naukowej, oświatowej, wychowawczej i kulturalnej świadczonej organizacjom oraz klubom sportowym;

  2. organizowanie współpracy międzynarodowej dotyczącej celu Fundacji

  3. szkoleń i kursów rozwijających i wzmacniających rozwój osób i organizacji;

  4. obiektów sportowych i rekreacyjnych;

  5. imprez kulturalnych, pokazów historycznych, imprez współzawodnictwa sportowego, imprez integracyjnych i promocyjnych

  6. wystaw, promocji, aukcji, zbiórek publicznych i kiermaszów;

  7. portali i stron internetowych;

  8. działalności wydawniczej, publikacyjnej i publicystycznej.

 2. Działalność określona w ust. 1 lit.a – b jest wyłącznie działalnością statutową nieodpłatną.

 3. Działalność określona w ust. 1 lit. c – h może być działalnością statutowa nieodpłatną i odpłatną.

 4. Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności statutowej wymaga rachunkowego wyodrębnienia każdej z tych form w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, z uwzględnieniem przepisów o rachunkowości.

 5. Członkowie organów Fundacji z tytułu pełnionych funkcji w tych organach mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§8

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2000 zł (dwa tysiące złotych) oraz inne mienie i środki finansowe, nieruchomości lub ruchomości nabyte przez Fundację w czasie jej działania.

 2. Z majątku Fundacji wydziela się kwotę 1000 zł (jeden tysiąc złotych) z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.

§9

 1. Dochody fundacji mogą pochodzić z:

  1. darowizn, spadków, zapisów;

  2. dotacji, grantów i subwencji osób prawnych;

  3. dochodów ze zbiórek publicznych;

  4. dochodów z opłat uczestników imprez publicznych;

  5. dochodów z majątku fundacji;

  6. dochody z prowadzenia działalności gospodarczej;

  7. odsetek z lokat i kont bankowych;

  8. umów cywilno-prawnych;

  9. umów o realizację zadań publicznych.

 1. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację oraz jej działalność, jest przeznaczana na prowadzenie działalności statutowej na zasadzie not for profit.

 2. Fundacja może gromadzić fundusze zarówno w walucie polskiej jak i w walutach obcych, z zachowaniem właściwych przepisów polskiego prawa dewizowego.

§10

 1. Dochody pochodzące z darowizn, spadków i zapisów mogą być przeznaczone na realizacje dowolnych celów statutowych, chyba że ofiarodawca określił konkretny cel, na jaki mają one być zużyte.

 2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji każdorazowo określa w drodze uchwały o sposobie przyjęcia spadku.

Rozdział IV. Działalność gospodarcza Fundacji

§ 11

Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest:

 1. Produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 32.9]

 2. Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie [PKD 46.1]

 3. Zakwaterowanie [PKD 55]

 4. Działalność usługowa związana z wyżywieniem [PKD 56]

 5. Działalność wydawnicza [PKD 58]

 6. Działalność holdingów finansowych [PKD 64.20.Z]

 7. Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych [PKD 64.30.Z]

 8. Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych [PKD 64.9]

 9. Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne [PKD 66]

 10. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości [PKD 68]

 11. Wynajem i dzierżawa [PKD 77]

 12. Działalność wspomagająca edukację [PKD 85.60.Z]

 13. Pozaszkolne formy edukacji [PKD 85.5]

 14. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów [PKD 82.30.Z]

§ 12

Sposób i organizacja prowadzenia działalności gospodarczej:

1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionych zakładów.

2. Działalność gospodarczą prowadzoną bezpośrednio przez Fundację organizuje i kieruje Zarząd.

3. Zakłady są wyodrębnione na zasadach samofinansowania, wedle posiadanych przez nie środków własnych.

4. Zakłady są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają jej Zarządowi.

5. Decyzję o ustanowieniu zakładu oraz powołaniu i odwołaniu jego kierownika podejmuje Zarząd.

6. Decyzję o likwidacji zakładu podejmuje Zarząd, który powołuje likwidatorów i sprawuje nadzór nad ich działalnością.

7. Kierownik zakładu jest pełnomocnikiem Zarządu, upoważnionym do wszelkich czynności związanych z kierowaniem zakładem.

8. Do zbycia majątku trwałego lub jego obciążenia, zwłaszcza zaś do zbycia lub obciążenia nieruchomości potrzebne jest odrębne, szczególne pełnomocnictwo Zarządu.

9. Zakres działania zakładu oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków kierownika zakładu określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd.

§ 13

Gospodarka finansowa i ewidencja księgowa prowadzone przez Fundację:

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.

2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą według opracowanych planów. Działalność gospodarcza powinna zapewnić pełny zwrot poniesionych nakładów, a dochód z niej przeznaczony jest na finansowanie działalności statutowej. Fundacja powinna także zapewnić utworzenie funduszu rozwoju niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej.

3. Zarząd określa wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania i rozmiar środków przeznaczonych na wynagrodzenia.

4. Decyzje dotyczące przedsięwzięć inwestycyjnych podejmuje Zarząd.

5. Wydatki w walutach obcych ponoszone w kraju i za granicą są finansowane z posiadanych przez Fundację zagranicznych środków płatniczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


 


 


 

§14

Zabronione jest:

udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej Fundatora, członków/członkiń organów lub pracowników/pracowniczek oraz osób, z którymi pracownicy/pracowniczki pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej lub bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,

przekazywanie majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków/członkiń organów lub pracowników/pracowniczek oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

wykorzystywanie majątku na rzecz Fundatora, członków/członkiń organów lub pracowników/pracowniczek oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,

zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundator, członkowie/członkinie organów lub pracownicy/pracowniczki oraz ich osoby bliskie na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział V. Władze Fundacji

§15

Organami Fundacji są:

 1. Organ zarządzający – Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

 2. W razie potrzeby Zarząd podejmuje decyzję o powołaniu innych organów Fundacji, w tym w szczególności Rady Fundacji.

§16

 1. Członkowie organów Fundacji składają oświadczenia o niekaralności.

 2. Fundator może zasiadać w składzie organów fundacji.


 

§17

 1. Zarząd Fundacji składa się z jednej do trzech osób powoływanych przez Fundatora na trzyletnią kadencję.

 2. Jeżeli z upływem kadencji nowy skład osobowy Zarządu nie jest powołany, dotychczasowy Zarząd pełni wszystkie funkcje do chwili objęcia ich przez nowy Zarząd. W razie zmian w składzie Zarządu w ciągu kadencji okres pełnienia funkcji przez nowo powołanych członków kończy się z upływem kadencji całego Zarządu.

 3. W przypadku Zarządu składającego się z więcej niż jednej osoby, Fundator określa funkcje w Zarządzie w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu.

 4. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

 5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

  1. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,

  2. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

  3. śmierci członka Zarządu,

  4. odwołania przez Fundatora

§18

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

 1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

 2. realizacja celów statutowych,

 3. podejmowanie uchwał o zmianie Statutu,

 4. sporządzanie planów pracy i budżetu,

 5. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

 6. składanie oświadczeń w sprawie przyjmowania darowizn, spadków i zapisów, jak też subwencji, grantów i dotacji,

 7. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

 8. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,

 9. określanie form organizacyjnych i podstawowych zasad działalności gospodarczej Fundacji

.§19

 1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej trzy dni przed planowanym spotkaniem.

 2. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

 3. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością osób, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

 4. Zarząd Fundacji podejmuje jednogłośnie uchwały dotyczące zmiany statutu.

§20

 1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

 2. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz w sprawach majątkowych i niemajątkowych.

 3. Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.

 4. Szczegółowy tryb działania Zarządu oraz podział czynności między jego członkami określa uchwalony przez Zarząd regulamin.


 

Rozdział. VI. Postanowienia końcowe

§21

 1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

 2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

 3. W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Fundatora.

§22

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

 2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw kultury fizycznej.

 3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Fundatora.

 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

§23

Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy rozpoczyna w dniu rejestracji Fundacji i kończy się 31 grudnia 2022 r.